??>?? /????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 !"#$%&'()*+,-.????????124????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Root Entry???????? ?F?6~?-?0Workbook?????????????XETExtData???? SummaryInformation(???????? ? ? ???????\p Administrator B?a?=??=?]?(8X@?"??1?????[SO1????[SO1????[SO1????[SO1????[SO1?????[SO1? ???[SO1?5???[SO1,6???[SO1? ???[SO1? ???[SO1????[SO16???[SO1????[SO1????[SO1? ???[SO1????[SO1?5???[SO1?6???[SO1????[SO1????[SO1?>???[SO1?????[SO1????[SO1? ???[SO1h6???[SO1????[SO+"??"#,##0;"??"\-#,##05"??"#,##0;[Red]"??"\-#,##07"??"#,##0.00;"??"\-#,##0.00A"??"#,##0.00;[Red]"??"\-#,##0.00i*2_ "??"* #,##0_ ;_ "??"* \-#,##0_ ;_ "??"* "-"_ ;_ @_ W))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ "??"* #,##0.00_ ;_ "??"* \-#,##0.00_ ;_ "??"* "-"??_ ;_ @_ g+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ /\$#,##0_);\(\$#,##0\)9\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\);\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)E \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? ?*???? ? ???@ @ ????? ? / ?,???? ?)???? ? ???@ @ ????@ @ - ?+???? ? ???@ @ ????@ @ ? ? ???? ????@ @ ? ????  ? ???@ @ / ????@ @ ? ? ???@ @ ? ????@ @ ? ????@ @ ? ? ??? @ @? ? ??? @ @? ? ???@ @ , ???? @ @? ? ???@ @ / ?????? ????? ? ????ff??7 ? ???@ @ * ? ???@ @ 5 ????`@ @? ????a@ 0? ????@ @ * ????@ @ + ? ???@ @ ? ???@ @ 0 ? ???@ @ ? ???@ @ ? ???@ @ ? ???@ @ / ? ???@ @ 7 ? ???@ @ 3 ? ???@ @ ? ???@ @ + ? ???@ @ 6 ? ???@ @ ? ???@ @ ? ???@ @ 9 ? ???@ @ ? ???@ @ ?1? ?8@ @ ? ?(@ @ ? ?1<@ @ ? ?8@ @ ? ?8@ @ ? ?(@ @ ? ?1<@ @ ? ?(@ @ ? ? @ @ ? ?1<@ @ ? ?1<@ @ ? ? @ @ ? ?1<@ @ ? ? @ @ ? ?1<@ @ ? ? @ @ ? ?1<@ @ ? ?8@@ ? ?8@ ? ?8 @ ? ?8@ @ ? ? @ @ ? ?1<@ @ ? ?14@ @ ? ? ? ?14? ||[???}A}ef }?} ? ?????? ??v?}A}?L }A}???? ??}A}23 }-} ??}-} ???}}} ???? ????????????????}A}23 }-} }-} ??}-} }-}! ?}A}" }A}# }A}$23 }A}%?? }A}&23 }?}' ???? ???????????????? ????}?}( ? ??????? ?}?}?}) ???? ???????????????? ????}A}*ef }A}+ }A},??? ?}?}U}- }A}.???? a?}A}/??? ?e?}A}0ef }A}1 }A}2ef }A}3?L }A}4ef }A}5?L }A}6 }A}7 }A}8ef }A}9?L }A}: }A};?L }A}<23 }A}= }A}>?L }A}?23 ??????8^?????!20% - :_??eW[??r? 3?2?&?20% - :_??eW[??r? 3? ??eQ?????eQ???????!40% - :_??eW[??r? 3?2?'?40% - :_??eW[??r? 3??]????]????!60% - :_??eW[??r? 3?2?(?60% - :_??eW[??r? 3???????? ?? ?l??? ??l??!60% - :_??eW[??r? 2?2?$?60% - :_??eW[??r? 2? h?? 4???h?? 4? f?JT?e,g?? ?f?JT?e,g? h?????h???!??'`?e,g? ?5???'`?e,g? "h?? 1???h?? 1? #h?? 2???h?? 2?!$60% - :_??eW[??r? 1?2? ?60% - :_??eW[??r? 1? %h?? 3???h?? 3?!&60% - :_??eW[??r? 4?2?,?60% - :_??eW[??r? 4? '???Q??????Q? (???{??????{?)?h?gUSCQ40% - :_??eW[??r? 6?2?3?40% - :_??eW[??r? 6?!?60% - :_??eW[??r? 6?2?4?60% - :_??eW[??r? 6?? ?PK ?N?@theme/PK ?N?@ theme/theme/PK?N?@ky?}?theme/theme/themeManager.xml ?M ? @?}?w??7c?(Eb????C?A??????7???K Y,? ?e?.???|,???H?,l????x???I?sQ}#????? ?+?!?,?^?$j=?GW???)?E?+& 8?PK?N?@?&??6theme/theme/theme1.xml?YMo7??X?d?#2"?>?&vDJ??]j?w? );??@??i?K??z(?H?^?_?6E?? rW+R?j??!-b_$????? ??r?aB?c?ai?]??N?4??wG??.???( e)??s,???~p??'??T?K??T*"?a$.? ??l?x?$|?Q%???&??U?6+ "??(??&`w?O?w*?(*?xNk !?K?w?h?Bv2???Q$$??????G??,??F??????O???}???Wn?0????o?~??>Z2z??????}????????hl?G$???O?;,?????????(F?@1?v?????#???c;x?8H? xm???:??L??7??1F?w????h?F??????A??5w?Vj?? ???\vcl?MQ*Q?S,=??M1v??>!V\?H??`??'?>"????*???I /sAH???{?>??U??? ????S+???L???r?j???Er8? ??0e^??B?lnqX??? ??yb#?$S??C???i7FI??I???Jy??t????C?w?J7???V??????&?e??'3???5????a?2 ?^'$=S????v????yV?z??(?=4Koc??-?B?Wh????????J??`~????d??{B(?9?B??4?p??N_:qy?b??v2L`?"??????x? N?5_9?D?:^???????Yr????Y??f.??x?Q?A??fky?*?k????.(?7!aLf??v?h-U????? ?W?VX?,.+??T??jeV??????7?`FpmB?*Oy????|???L???R???e???????v?L[$?r?I???&b?:??yh?i???Z?T(?X4Z????Es v??@SS)h?t??vJ&@Y???>&?P'[D#x?H?o??(K??!????AB$?%I?W?/?@S?!?[m ?%?Yy??A??$???L?1?"?????T?_?,? ?=??oLg??k?j*?!???G3$?V??e??4?Bv?????qD??????????10?k??!)?8R ? ??M??s??u?6R?3Ds?3-UQ]?b? ?6?A5y??"??.??K???Z?rN(??????!??Y??uV?]??c??3???I??\?]?[?#????:??V- M?Ji??? ???????B?~??DC}&)eC???PK ?N?@_rels/PK?N?@???6 _rels/.rels???j?0 ????}Q??%v/??C/?}?(h"???O? ??????=?????? ????C??h?v=?????%[xp??{?_?P?????? `??Cs]7?zb$?x??u??-lV?{9>?D?V??????,???5?(?B?s??z?hhs?0U~,}?2??To?F?0,???*?=?o[g??v;? ?9???'?3??3?y ; ??o?OPK?N?@ ?$?? K [Content_Types].xmlPK ?N?@ _rels/PK?N?@???6 D_rels/.relsPK ?N?@theme/PK ?N?@ $theme/theme/PK ?N?@'theme/theme/_rels/PK?N?@ ???' Wtheme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK?N?@?&??6 theme/theme/theme1.xmlPK?N?@ky?}? Ntheme/theme/themeManager.xmlPK ?t ???X??TableStyleMedium2PivotStyleLight16`?;=Sheet1??USheet2?KWSheet3???VV???4"?n?X2013t^ wq\^ h?h?] zPc>kUSMO TUS?TPc>k6eeQ??f?~h??^?SUSMO???CQ ?Y?l wq\^?Nl?h?[b?10000.00 wq\^;S?O@\1000.00 wq\^>y?O@\ wq\^1\N@\ wq\^?N>y@\2000.00 wq\^-N?~?Nl?lb?12000.00 wq\^lQ?[@\30000.00 wq\^?Y|^?OePb?3000.00 wq\^-N;S;Sb? wq\^?Nl;Sb? wq\^:_6R???yb?k@b5000.00 wq\^?^???] z(???[hQ?vcw?z50000.00 ?V?]w??5u gP?lQ?S R?^y_???n?bD? gP?lQ?S wq\^?b0W?N?{t@\ wq\^?QN@\ ?N?O"?i? wq\^RlQ?S wq\ N?`yZSir?? wq\^?]FU@\ ?QN?SU\??L? wq\/eL?4000.00 R?^y?NNS?z?e gP?lQ?S wq\^:gsQ?N?R@\ 9N?h)Y6ql gP?#??NlQ?S wq\^?yOS wq\^?\N?e:S?{?YO wq\^0Wz@\?V?]5u?RlQ?S wq\?O5ulQ?S?]O wq\^?s?O@\-N?VT??Q?~??OlQ?S wq\^RlQ?S6000.00 PNq\^FUN??L? wq\RL? -N?V?QN??L? wq\RL? wq\^?W?{gb?l@\ wq\^?VWD??n@\20000.00 wq\^lQ?[@\?Nf?/e? ?V?]of0W?WN??V gP?lQ?S ?V?]Z?R:g?h6R ? gP?lQ?S9N?h?S-N;S;Sb?-N?V?]FU??L????N gP?lQ?S wq\RlQ?S ?V?]??O??b0W?N_?S gP?lQ?S wq\^?Vz@\ ?V?]?O?T?b0W?N_?S gP?lQ?S?V?]w wq\)Y6ql gP?#??NlQ?S wq\^kSu@\ ?V?]?v?\?b0W?N_?S gP?lQ?S ?V?]O?T?b0W?N_?S gP?lQ?S wq\^??To??T?vcw?{t@\-N?V5u?O???N gP?lQ?S wq\RlQ?S wq\^?v?_^?N?R@b13300.00 wq\lQ?O?S?lt??[-N?_ wq\^la?@\?V?]/Tff?N gP?#??NlQ?S?]O8663.00 wq\^?e8n@\6900.00?V?]?el gP?lQ?S?V?]??k??V?l5u gP?#??NlQ?S ?V?]fvfIQ5u?y?b gP?lQ?S wq\^?Y?e?l?Y wq\^lQ???e?{t/e? wq\^?N??^???] z(???[hQ?vcw?z wq\^?N??^???] z ??N?{t?z wq\^lQqQ?N??[?lQ?S wq\^??p?] z?c??^???RlQ?[ wq\^lQ?{t@\500.00 wq\^?N??b?]f[!hhQSOL??]O?8lR?~g?^?]WS? ???VT???796863CQ??Nl^?g?b?sNF??NLcpOF??b?SCQte ? ? X?5 ? ??? W%?G?P9U d????MbP?_*+??%????&??'??(??)???"dX?????&?U} } ?'} ?@} W*@   ? A? AAA? B? B? C? B~ D??? B? CB~ E@? F? GF~ D@? B ? CB~ D@? B ? CB~ D@? B ? C B~ D@? B ? CB~ E@? B? CB~ D @? B? C B~ D"@? B? C B~ D$@? B? C B~ D&@? B? C B~ E(@? B? C B~ D*@? B? CB~ D,@? C? CB~ D.@? B? CB~ D0@? B? CB~ E1@? B? CB~ D2@? B? CB~ D3@? B? CB~ D4@? B ? C!B~ D5@? B"? C B~ E6@? B#? CB~ D7@? B$? CB~ D8@? B%? C B~ D9@? B&? CB~ D:@? B'? CB~ E;@? B(? CB~ D<@? B)? CB~ D=@? B*? C+H~ D>@? I,? JI?D?l844444444444444444444444444444 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?~ D?@? B-? C B~ !E@@? !B.? !C!B~ "D?@@? "B/? "C0"B~ #DA@? #B1? #C0#B~ $D?A@? $I2? $J0$I~ %DB@? %I3? %K%I~ &E?B@? &I4? &K&I~ 'DC@? 'I5? 'K'I~ (D?C@? (I6? (K(I~ )DD@? )I7? )K)I~ *D?D@? *I8? *K*I~ +EE@? +I9? +K +I~ ,D?E@? ,I:? ,K,I~ -DF@? -I;? -K-I~ .D?F@? .I<? .K.I~ /DG@? /I=? /K/I~ 0E?G@? 0I>? 0K0I~ 1DH@? 1I?? 1K@1I~ 2D?H@? 2IA? 2K2I~ 3DI@? 3IB? 3K3I~ 4D?I@? 4IC? 4KD4I~ 5EJ@? 5IE? 5KF5I~ 6D?J@? 6IG? 6K06I~ 7DK@? 7IH? 7K7I~ 8D?K@? 8II? 8K08I~ 9DL@? 9IJ? 9K9I~ :E?L@? :IK? :K :I~ ;DM@? ;IL? ;K ;I~ <D?M@? <IM? <K<I~ =DN@? =IN? =K=I~ >D?N@? >IO? >K>I~ ?EO@? ?LP? ?MQ?L?D l4444444444444444444444444444444@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV~ @D?O@? @IR? @K@I~ ADP@? ANS? AOAN~ BD@P@? BPT? BQQBP~ CD?P@? CNU? COCN? DRV? DSST? EUW? EVWV?FUVXV?GUVXV?HUVWV?IUVWV?JUVXV?KUVXV?LUVXV?MUVXV?NUVXV?OUVXV?PUVXV?QUVXV?RUVXV?SYYZY?TYYZY?UYYZY?VYYZY?2 ?4444>?,@<B BB ? ?DDgg????D ? ??? % d????MbP?_*+??%????&??'??(??)???" d?????&?U>?@<? gg????D ? ??? % d????MbP?_*+??%????&??'??(??)???" d?????&?U>?@<? gg????D ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????[???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@???@???@???@?????????????????@???? ?B?. ??????Oh??+'??0??????????  , 8DLT\???_o?(u7b?_o?(u7b1@??&???@??t?-?@?8??0??Microsoft Excel?????.??+,??D???.??+,??\????????????? ? ?DocumentSummaryInformation8????????????????????????????????????????????????? ?(\?dlKSOProductBuildVer?2052-10.1.0.5866